pomnk pomników fragment

“ pomnik pomnikow “ (fragment) “ monument of monuments ” 2004 [part]