tulacz

“przez lata tulaczki“ “ through the years of exile ” 1989 mixed media 200x180x65